Technik architektury krajobrazu:

  • przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich;
  • nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu;
  • produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Absolwent technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskuje kwalifikacje zawodowe, uprawniające do korzystania
z programów UE.

Przedmioty rozszerzone: biologia