Rada Nadzorcza Spółdzielni Uczniowskiej „COMPANY”

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Suchecka Amanda
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Mrozek Aleksandra
Sekretarz – Michalak Adrianna

 

Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej „COMPANY”

Prezes Zarządu – Katarzyna Zalewska
Z-ca Prezesa – Patrycja Tyszka
Sekretarz – Milena Rawa
Skarbnik – Natalia Twardziak 
Rzecznik prasowy – Lena Białczak 
Kronikarz – Magdalena Drząszcz 

Historia

Ciekawymi formami działalności spółdzielczości uczniowskiej są np.:

  • organizacja konkursów rysunkowych dla dzieci,
  • olimpiad o tematyce spółdzielczej m. in. z okazji 100-lecia banków spółdzielczych oraz olimpiady z okazji Kongresu pod hasłem „Wiem wszystko o polskiej spółdzielczości”,
  • corocznie organizowanych konkursów dla opiekunów SU – organizatorów turystyki i rekreacji w szkole,
  • sejmików samorządowych SU,
  • obozów, kolonii, zielonych szkół,
  • pomocy dla dzieci domów dziecka, niepełnosprawnych, biednych itp.

Spółdzielczość uczniowska jest integralną częścią spółdzielczości dorosłych. Odgrywa ona znaczącą rolę w rozwoju dzieci i młodzieży i w ich spółdzielczym wychowaniu. Poprzez uczestnictwo w samorządowej organizacji, jaką jest Spółdzielnia Uczniowska młodzież może się nauczyć demokracji i współodpowiedzialności, ma również ułatwiony start do odpowiedzialnej, obywatelskiej dorosłości.

Spółdzielnia Uczniowska uczy dobrego gospodarowania, szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy, a przede wszystkim zespołowej pracy i zbiorowej zaradności, a są to umiejętności bardzo cenione na obecnym rynku pracy.

Wartości wychowawcze Spółdzielni Uczniowskiej są najważniejsze i stanowią o jej całej działalności gospodarczej, która w związku z tym musi opierać się na pełnej samorządności uczniów. Prawdziwa samorządność polega na samodzielnym wykonaniu podjętych zadań. Bardzo ważna jest rola opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Dobry opiekun SU potrafi wyzwolić w uczniach twórczą inicjatywę i chęć działania.

Zasady organizacji Spółdzielni Uczniowskiej "Company"

Powstanie spółdzielni uczniowskiej w szkole pozwala na rozwój ciekawej działalności, na przejawianie inicjatyw uczniowskich, a także jest ważnym ogniwem działania systemu szkolnego.

Spółdzielnia zrzesza 23 członków. Jej naczelnym organem jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane co najmniej jeden raz w roku.

Młodzież działająca w tej spółdzielni uczy się gospodarności i samorządności. SU jest swego rodzaju samodzielnym przedsiębiorstwem, w którym działalność prowadzą uczniowie, przez co uczą się samodzielności w rzeczywistych kontaktach i sytuacjach, praktycznego myślenia, kalkulowania i rozważnego podejmowania decyzji. Nasi absolwenci oprócz ugruntowanej praktyki z zakresu profilu kończonej szkoły będą wyposażeni w dodatkową wiedzę wspartą doświadczeniem np. z zakresu funkcjonowania praw rynku, ewidencji księgowej, spraw ekonomicznych, prawnych oraz typowo praktycznych dot. handlu i produkcji itd.

Po każdym roku gospodarczym następować będzie ustalenie wyniku finansowego Spółdzielni oraz jego podział.

SU przy ZSZ Nr 3 w O-ce działa na podstawie statutu uchwalonego przez Dyrektora szkoły i uczniów (założycieli), który po konsultacji z opiekunami zatwierdził Dyrektor Szkoły oraz Rada Pedagogiczna.

Opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej "Company" w roku szkolnym 2017/2018: Iwona Ustaszewska i Teresa Dobkowska.

Spółdzielnia nasza z uwagi na to, iż jest organizacją szkolną nie posiada osobowości prawnej. Opiekun Spółdzielni zgłosił jej istnienie do Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.