Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2004/256/2572 z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późniejszymi zmianami).
Oprócz w/w aktów prawnych w Zespole Szkół Zawodowych obowiązują także:
1. Akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez:
a) nadrzędne organy władzy i administracji państwowej,
b) władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę,
2. Regulaminy wewnętrzne Szkoły.
W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.
Zasady:
1. Finansowanie Zespołu – działalność edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 jest finansowana ze środków budżetu Miasta Ostrołęka.
2. Działalność edukacyjna – jest oparta o szkolne zestawy programów nauczania zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.
3. Wynagradzania pracowników:
a) nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIX/1036/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r.
b) pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398)

Informację przygotował(a): Marcin Boguniecki

Opublikował(a): Marcin Boguniecki

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: