Komunikat dyrektora szkoły

Od dnia 26.10.2020r. do 8.11.2020 r. obowiązują nowe zasady nauczania na terenie całej Polski.

  1. Szkoła od 8 listopada 2020 roku przeszła na nauczanie zdalne. O formie prowadzenia zajęć uczniowie zostali powiadomieni przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan.
  2. Kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Zatem nauczyciel przedmiotu realizuje te treści, które może zrealizować technikami i metodami pracy na odległość. Natomiast treści o charakterze czysto praktycznym zrealizowane będą po powrocie uczniów do szkoły. W związku z tym nauczyciele przedmiotów zawodowych dokonują weryfikacji treści nauczania zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku szkolnym w danej klasie.
  3. Szkoła daje możliwość uczestnictwa w zajęciach zdalnych tym uczniom, którzy mają problem ze sprzętem bądź dostępem do Internetu. Wszelkie problemy proszę nadal zgłaszać do wychowawców, aby szkoła, zachowując reżim sanitarny, miała czas na przygotowanie wyizolowanych miejsc do pracy zdalnej ucznia w szkole.
  4. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe i przebiega zgodnie z planem lekcji (przypominam, że od 3 listopada nastąpią zmiany w planie).

Z życzeniami zachowania zdrowia, cierpliwości, z wiarą, że zapał do nauki nie wygasa –

                                                                                    dyr szkoły Anna Dudzic